Przejdź do treści

Zespół Sieci Elektroenergetycznych

Treść (rozbudowana)
Obszary badań naukowych
 • Generacja rozproszona
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart grids)
 • Energetyka odnawialna
 • Rynek energii elektrycznej
 • Automatyka zabezpieczeniowa
 • Jakość i niezawodność energii elektrycznej
 • Efektywność energetyczna
 • Stany pracy systemu elektroenergetycznego
 • Oświetlenie elektryczne
0
Laboratoria badawcze
 • Laboratorium Generacji Rozproszonej
 • Laboratorium Badawcze Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego
 • Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Badań Symulacyjnych
 • Laboratorium Sterowania Sieciami Elektroenergetycznymi
 • Laboratorium Sterowników Programowalnych PCL
0
Oferta i działalność usługowa
 • Oferta badawcza
 • Oferta usługowa
 • Oferta szkoleniowo-dydaktyczna
0
Wdrożenia badań naukowych

Pracownicy naukowi Zakładu Sieci Elektroenergetycznych są autorami, bądź współautorami wielu prac i projektów zakończonych praktycznymi wdrożeniami przemysłowymi. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • "SYMEL" jest programem służącym do symulacji stanów przejściowych towarzyszących zwarciom i innym stanom sieci elektroenergetycznej. Sieć może być zbudowana z linii, transformatorów i dławików, mogą w niej pracować maszyny synchroniczne i indukcyjne oraz inne odbiorniki. Symulator uwzględnia dynamikę zjawisk elektromagnetycznych i elektromechanicznych w stanach przejściowych. Oblicza wielkości prądów zwarciowych zgodne z normami. Dodatkowo wyznacza przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć w sieci, a także momentów i prędkości obrotowych. Wdrożony w wielu elektrowniach i biurach projektów. Dr hab. inż. A. Kanicki i dr inż. R. Mieński byli autorami programu.
 • Programy "LF_TUL", "KS_TUL" oraz "KS_V_TUL" do obliczania rozpływów mocy oraz prądów zwarciowych, które zostały wdrożone w niemieckim systemie SCADA o nazwie PRINS - narzędzie komputerowe do sterowania pracą sieci elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym. Dr hab. inż. A. Kanicki był autorem tych programów.
 • "Power Quality for PoMS". Oprogramowanie realizowane w ramach projektu „DISPOWER” w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. Program stanowi samodzielny moduł w systemie nadzoru i sterowania pracą sieci niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przeznaczony jest do sterowania odbiorami i źródłami rozproszonymi w celu zapewnienia jakości energii elektrycznej spełniającej założone wymagania. Dr inż. R. Mieński, dr inż. R. Pawełek, dr hab. inż. I. Wasiak byli autorami programu.
 • Przeprowadzono analizę możliwości przyłączenia generatora w elektrowni w Legnicy i podano wytyczne, co do sposobu jego przyłączenia w związku z koniecznością ograniczenia wielkości zwarciowych.
 • Dla Schneider Electric Polska wykonano badanie jednofazowych kabli 110 kV przeznaczonych do pracy w układzie sieci trójfazowej z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora zasilającego. Badania potwierdziły przydatność tych kabli w zastosowaniach w polskich sieciach elektroenergetycznych.
 • Dla Energopomiar-Elektryka Gliwice zaprojektowano, wykonano oraz zbadano rezystor tłumiący 200Ω, 5A w ciągu 1 min. 40 kV. Rezystor został zastosowany w układach tłumiących zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych.
 • Opracowano przenośne stanowisko badawcze do badań diagnostycznych stanu klatek wirników silników indukcyjnych. W skład stanowiska wchodzi komputer wyposażony w odpowiednie karty pomiarowe z przetwornikiem analogowo-cyfrowym oraz specjalistyczne oprogramowanie wykonane w Instytucie. Za pomocą tego stanowiska przebadano kilkadziesiąt silników indukcyjnych zainstalowanych w elektrowniach.
 • Wykonano badania nowego typu połączenia śrubowego stanowiącego część toru prądowego rozdzielnicy typu RD1, które zostało zastosowane w nowej rozdzielnicy produkowanej przez Elektromontaż Łódź.
 • Wykonano analizę wpływu uziemienia punktu zerowego transformatora potrzeb własnych przez rezystor na pracę sieci SN i nn z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej i pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Określono warunki pracy takiego układu. W wyniku analizy system ten wdrożono w sieciach elektroenergetycznych.
 • Zaprojektowano nowe rozwiązanie oświetlenia ulicznego dla wielu miast. Zaprojektowane oświetlenie charakteryzowało się znacznymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej powodujące dwuletni okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Rozwiązanie to zostało wdrożone pod nadzorem pracowników Instytutu.
 • Wykonano opracowania nowatorskiej koncepcji terminalu zabezpieczeniowego, który ma być zainstalowany przy wyłączniku po stronie górnego napięcia transformatora blokowego. Przeanalizowano zestaw urządzeń automatyki zabezpieczającej jakie powinny być zainstalowane w terminalu.
 • Wykonano analizy dotyczące oszacowania popytu na Usługi Systemowe świadczone na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w perspektywie do roku 2020.
 • Wykonaniu analizy ekonomiczne dotyczące możliwości wykorzystania efektu synergii potencjału energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej.
 • Wykonano kilkadziesiąt ekspertyz przyłączenia zarówno nowych źródeł jak i odbiorców do krajowego systemu elektroenergetycznego.
0
Kontakt

Politechnika Łódzka
Instytut Elektroenergetyki
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź

0